Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (skutečný název mormonské církve) je celosvětovou církví s více než 15 000 000 členů. Občas se stane, že si lidé myslí, že je to americká církev, ale ve skutečnosti žije mnohem více členů mimo Spojené státy. Mnohem větší množství členů mluví jiným jazykem než anglicky a církevní materiály jsou překládány do mnoha jazyků (v roce 2008 to bylo 166 jazyků).

Církev byla zorganizována

Církev byla zorganizována v roce 1830 v New Yorku a měla šest členů. Trvalo 117 let (1947), než církev dosáhla jednoho milionu členů. O šestnáct let později bylo členů dva miliony, o osm let později tři miliony. Církev má živoucí misionářský program s více než 55 000 misionáři, kteří slouží v jakékoli době. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je považovaná za jednu z nejrychleji rostoucích církví ve Spojených státech, za jednu z mála, které ve skutečnosti rostou. Misionářský program přivádí mnoho lidí k úžasu, protože většina mormonských misionářů jsou mladí lidé. Mladí muži většinou odjíždějí sloužit na dva roky v 18 letech a mladé ženy odjíždějí na 18 měsíců v 19 letech. Když tito misionáři odjíždí sloužit, opouštějí školu, milované lidi, práci, záliby, sporty a někdy i slávu. Během své služby se věnují pouze Pánovu dílu (žádné randění). Často se musí rychle naučit cizí jazyk a pracovat v prostředí s jinou kulturou daleko od domova. Dokonce si to sami financují.

Placené duchovenstvo

Církev nemá, kromě skromného platu pro generální autority, placené duchovenstvo. Místo toho jde o dobrovolnou činnost. Téměř každý má v Církvi „povolání“, dočasné pověření vykonávat nějakou službu v Církvi. Například biskupové jsou v čele kongregací a mají stejnou zodpovědnost jako kterýkoli jiný pastor, kněz nebo rabín. Biskupové nedostávají plat a slouží v průměru pět let, dále pracují ve svém zaměstnání a věnují se rodině.

Biskup v církvi pomáhá členům

Církev nemá placené duchovenstvo

Některé základní nauky a praktiky Církve se liší od ostatních křesťanských církví. I přesto, že Církev byla založena v roce 1830, není to protestantská víra. Protestantské víry jsou víry reformátorů, kteří se snaží napravit jimi vnímané chyby v ortodoxní víře. Místo toho, je mormonismus znovuzřízení dávné církve Ježíše Krista. To znamená, že nauky se datují ještě do doby před tím, než prvotní koncily rozhodly, jaká bude nauka původní církve založené Ježíšem Kristem. Její organizace je stejná jako ta v dávné církvi a v jejím čele je Kristus. Svou Církev vede přímým zjevením skrze žijícího proroka, který je presidentem Církve. Stejně jako v biblických dobách má mormonská církev dvanáct apoštolů (kteří jsou zjevovatelé) a kvóra sedmdesáti, Kněžská pravomoc jednat v Božím jménu byla také znovuzřízena, to znamená, že zázraky se stále dějí a v Církvi se projevují všechny dary Ducha. Spolu se znovuzřízením kněžské moci byla znovuzřízena i moc zpečetit v nebi to, co bylo zpečetěno na zemi. Obřady křtu ponořením, vkládání rukou pro předání daru Ducha Svatého a chámové obřady, které pečetí rodiny na věčnost, jsou požehnání, ze kterých se „Svatí posledních dnů“ těší.

Kult nebo ne

Je několik věcí, kterými tato církev NENÍ. Není to kult. Podle Moderní definice kultu sekta využívá nátlak a vymývá svým následovníkům mozek, aby byli poslušni jedné silné osobnosti. Svoboda jednání je základní zásadou Božího plánu. Pro nátlak není v evangeliu nebo v Církvi místo. Svatí posledních dnů spoléhají na moc modlitby a nabádání Ducha Svatého, aby rozpoznali, co je pravdivé. I rady dané prorokem by měly být potvrzeny Pánem skrze osobní zjevení každému ze Svatých posledních dnů. Mormoni neuctívají Josepha Smitha, prvního proroka znovuzřízení. Mormoni si ho váží kvůli pronásledování, které vytrpěl a jeho mučednické smrti za pravdu, ale středem uctívání je pro mormony Ježíš Kristus. Mormoni nenahradili Bibli Knihou mormonovou. Jsou to křesťané, kteří věří v Bibli a v anglicky mluvících zemích používají Bibli krále Jakuba přesně tak, jak byla vydána (poznámky pod čarou a křížové odkazy byly dodány). Truman Madsen, který byl profesorem filozofie na univerzitě Brighama Younga a jeden z velkých myslitelů Církve, jednou řekl, že filozofie s sebou přináší všechny velké otázky, ale mormonismus nabízí všechny velké odpovědi. K nahlédnutí do těchto velkých otázek i s velkolepými odpověďmi navštivte www.mormon.org.

 

Článek byl zkopírován z mormonfaq.com

(Visited 457 times, 1 visits today)